logo
 • SẢN PHẨMplus_ic_blackx_ic
 • BỒI THƯỜNG
contact_ic
menu_ic

Xác nhận của khách hàng

Tôi (Chúng tôi) (Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm) xác nhận đã đọc, đã hiểu, đã được giải thích đầy đủ và đồng ý với toàn bộ Quy tắc Điều khoản , các thỏa thuận có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu khác do OPES cung cấp,

Tôi (Chúng tôi) đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Điều Khoản Bổ Sung Về Thu Thập Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo Quy Định Pháp Luật với các nội dung như sau:

 1. Chấp thuận để Opes thu thập nội dung Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có), Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin hóa đơn, chứng từ thanh toán, Mối quan hệ gia đình, Các thông tin khác phù hợp với quy định của pháp luật
 2. Chấp thuận để Opes thu thập nội dung Nội dung Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm: Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Các thông tin khác phù hợp với quy định của pháp luật
 3. Đồng ý để Opes thu thập dữ liệu với mục đích để: Nhằm thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, xác minh và giám định tổn thất, cứu hộ...; Nhằm phục vụ các hoạt động tái bảo hiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm, đề phòng và hạn chế tổn thất.; Nhằm nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm bảo hiểm mới; Quảng cáo, truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn: nhận các thông tin giới thiệu sản phẩm, khuyến mại từ OPES, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng theo bất kỳ địa chỉ/phương thức liên lạc do khách hàng cung cấp; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật
 4. Đồng ý để Opes áp dụng các cách thức xử lý dữ liệu như sau: Trực tiếp xử lý dữ liệu bằng các công cụ, hệ thống công nghệ và nguồn lực sẵn có của OPES ; Thuê, sử dụng một bên thứ ba xử lý dữ liệu; Các cách thức xử lý dữ liệu khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 5. Chấp thuận và ghi nhận thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu nêu tại Khoản 3 Điều này do OPES cung cấp và giải thích bao gồm: đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm của OPES; các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, dịch vụ tái bảo hiểm cho OPES; các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn y tế, khám chữa bệnh cho khách hàng, OPES; các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo-truyền thông cho OPES; các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ cứu hộ cho OPES; các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm của OPES
 6. Hiểu rõ và đồng ý về các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra có liên quan đến Dữ liệu cá nhân bao gồm: Hệ thống công nghệ, xử lý dữ liệu của Bên kiểm soát dữ liệu và/hoặc Bên xử lý dữ liệu bị truy cập trái phép hoặc gặp phải các rủi ro an ninh mạng hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến việc dữ liệu bị rò rỉ; Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ của Chủ thể dữ liệu có thể bị Bên thứ ba (không phải Bên kiểm soát dữ liệu và Bên xử lý dữ liệu) sử dụng trái phép cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo, bán hàng hoặc các mục đích khác nhằm phục vụ cho lợi ích của Bên thứ ba này; Bên kiểm soát dữ liệu và Bên xử lý dữ liệu bị mất uy tín, hình ảnh do không thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu; Bên kiểm soát dữ liệu và Bên xử lý dữ liệu bị xử lý theo quy định pháp luật do vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu; Các hậu quả khác mà các bên chưa lường trước được
 7. Hiểu rõ và đồng ý về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu:
 • a) Thời gian bắt đầu: Kể từ thời điểm Chủ thể dữ liệu chấp thuận cung cấp và đồng ý cho OPES xử lý dữ liệu cá nhân;
 • b) Thời gian kết thúc: trong 72 giờ kể từ thời điểm Chủ thể dữ liệu yêu cầu OPES xóa dữ liệu cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.
 1. Hiểu rõ có các quyền đối với Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với các quy định tại Điều 9 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/04/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này trong từng thời kỳ.
 2. Hiểu rõ trong trường hợp Tôi (chúng tôi) không đồng ý đối với toàn bộ nội dung của Điều khoản này khi yêu cầu bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm giữa OPES với Tôi (Chúng tôi) sẽ không được xác lập hoặc sẽ bị vô hiệu nếu OPES đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm cho Tôi (Chúng tôi).
 3. Hiểu rõ trường hợp Tôi (Chúng tôi) đã đồng ý đối với toàn bộ nội dung của Điều khoản này và hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết trên cơ sở sự đồng ý đó, nếu trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, Tôi (Chúng tôi) thực hiện các quyền quy định tại khoản 4, 5, 6 và khoản 8 Điều 9 NĐ13, hợp đồng bảo hiểm giữa OPES và Tôi (Chúng tôi) sẽ chấm dứt kể từ thời điểm Tôi (Chúng tôi) yêu cầu thực hiện các quyền đó và hợp đồng bảo hiểm sẽ được xử lý như trường hợp bên mua bảo hiểm đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm quy định tại quy tắc điều khoản bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm.”

Tôi (Chúng tôi) cũng cam đoan các thông tin mà Tôi (Chúng tôi) đã cung cấp/kê khai và yêu cầu bảo hiểm là đúng sự thực và hiểu rằng OPES sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, gây ra do việc Tôi (Chúng tôi) cung cấp thông tin không đầy đủ và/hoặc cung cấp thông tin không chính xác.